Управителен съвет

Председател на УС

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Д-р Николай Алдимиров е управляващ съдружник на специализирано търговско дружество АЛСАС, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), основател и член на Настоятелството на ЦППИП, и председател на Управителния съвет и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции.

Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като е отговарял за две от най-важните дирекции в Агенцията, а именно: дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и дирекция „Последващ контрол“. Преди да заеме тази позиция д-р Алдимиров е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (финансово-разузнавателното звено на Република България), като в качеството му на ръководител на службата е бил член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки.

Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност. Владее английски и руски език.


Dr. Nikolay Aldimirov is a Chairman of the Management Board of the CPCML, founder and member of the Board of Trustees of CPCML. Dr. Aldimirov is an economist, one of the leading experts in the field of money laundering prevention and fraud prevention, with more than 15 years of experience in this activity. He is an author of books, articles, reports and publications related to the same issue.

He has taught at the Faculty of finance and accounting at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, lectured at various international and domestic forums and conferences and actively participated in the training of commercial banks on the issues of money laundering, fraud and financial monitoring.

Dr. Nikolay Aldimirov is a former Deputy Director General of the National Customs Agency and he was responsible for two of the most important directorates in the Agency, namely “Customs Intelligence and Investigations” Directorate and “Post-clearance Control” Directorate. Before taking this position he was Acting Director of Financial Intelligence Directorate within State Agency for National Security. The Directorate is the financial intelligence unit of the Republic of Bulgaria. During this period he was a member of the Council for coordination in the fight against infringements affecting the financial interests of the European Union. Dr. Aldimirov also has a five years’ experience in the banking sector as a Fraud Risk Manager in one of the major international banks.

Заместник – председател на УС

Ренета Николова

Ренета Николова

Заместник – председател на УС на ЦППИП и член на Настоятелството на ЦППИП e Ренета Николова – известен български журналист, водеща на предаването по БНТ „Законът и ние“ и председател на Асоциацията „Клуб – Журналисти срещу корупцията“. Придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си като експерт в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“.

Асоциация „Клуб – Журналисти срещу корупцията“ е неправителствена организация, основана през 2004г. с подкрепата на USAID. Асоциацията е реализирала множество проекти с американско, европейско и българско финансиране.

През 2007г. Ренета Николова беше наградена от USAID за най-обективно и професионално отразяване на Българо – Американското партньорство. През същата година в Брюксел тя бе избрана за „Европейски журналист на годината“ в престижната класация „Европейци на годината“ на изданието European Voice част от Economist Group.

 

Deputy Chairman of the Board of the CPCML is Reneta Nikolova – a well-known Bulgarian journalist, heading the BNT program “We and the Law” and Chair of Association “Club – Journalists against Corruption”. Club – Journalists against Corruption is a non-profit organization established in 2004 with the support of USAID. The organization has implemented dozens of projects with American, European and Bulgarian funding. In 2007 Reneta Nikolova was awarded by USAID for the most objective and professional coverage of the Bulgarian-American partnership. In the same year in Brussels she was chosen as European Journalist of the Year in the prestigious ranking Europeans of the Year of the edition European Voice by the Economist Group.

Управител на ЦППИП и член на УС

Иван Станоев, CALE

Иван Станоев, CALE

Иван Станоев е управляващ съдружник на специализирано търговско дружество АЛСАС, управител на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), зам.-председател на УС и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП).

Иван Станоев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и магистър по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“. Притежава над 10 годишен опит в управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз, като служител в различни държавни институции. Работил е по проекти в рамките на Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд за външните граници, Европейски фонд за връщане, Оперативни програми на ЕС, Програма ФАР, Инструмент Шенген, Норвежки финансов механизъм и други финансови инструменти. В периода 2007 г. – 2009 г. е бил представител от страна на Министерство на вътрешните работи в Постоянната финансова консултативна група към Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), гр. Букурещ, Румъния. Иван Станоев е експерт в областта на обществените поръчки, администрирането на нередности и управлението на риска по проекти на ЕС.


Ivan Stanoev is a Master of Economics from the University of National and World Economy, Sofia and Master of Law from South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad. He has over 10 years of experience in managing projects funded by the European Union. Ivan Stanoev is an expert in public procurement, irregularity management and risk management of EU projects.

Членове на УС

Останалите членове на УС на ЦППИП са:

проф. д-р Емил Асенов

проф. д-р Емил Асенов

Член на УС и ръководител на Направление „Сертифициране и обучение“.
Професор Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“. В Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството. Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контрола и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Нотариус Камен Каменов

Нотариус Камен Каменов

Известен български нотариус, зам.-председател на Нотариалната камара. През 2012г. нотариус Камен Каменов е награден от Съюза на юристите в България (СЮБ) на тържественото събрание по случай Деня на Конституцията и юриста.