Мисия

Нашата мисия

Нашата мисия е, чрез предприемане на различни действия и мероприятия, да бъдем пълноценен участник в процесите на превенция и противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и да подпомагаме публичния и частния сектор в борбата с тези явления.

Стремежът ни е, да повишим осведомеността относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от тези явления, като по този начин да спомогнем за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Това от своя страна ще доведе до намаляване на негативния ефект от тези процеси, а оттам и до подобряване на икономическата среда, бизнес климата, както и до повишаване на жизнения стандарт на обществото като цяло.

Нашите ценности

 • Доверие
  Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения.
 • Прозрачност
  Поддържаме информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.
 • Уважение
  Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите партньори и съграждани.
 • Професионализъм
  Притежаваме най-добрата експертиза в областта.
 • Екипност
  Заедно можем.
 • Социална отговорност
  Работим с грижа към всеки член на обществото ни.