Дейности

Цели

Едни от основните цели които си поставяме са:

  • Обединяване на усилията на експертите в областта на предотвратяване на изпирането на пари, на обществото, институциите и юридическите лица в процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари;
  • Чрез различни форми на обучение да се повиши квалификацията на субектите участващи в процесите на превенция и противодействие на изпирането на пари, като се предлага и внедряването на различни техники и инструментариум в управлението на процеса на превенция на изпирането на пари в различните организации;
  • Чрез организирането на кръгли маси, конференции, семинари и други да запознаваме обществото, частния и държавен сектор, както и всички участващи в управлението на обществения, икономически и политически живот на страната с начините за противодействие на това явление;
  • Да подпомагаме правоохранителните органи в тяхната дейност по противодействие и разкриване на изпирането на пари;
  • Да си сътрудничим с национални и международни, частни и държавни институции, с обществени организации, както и да обменяме опит в сферата на превенцията на изпирането на пари;
  • Да организираме и провеждаме курсове за получаването на сертфикатите „специалист по превенция и противодействие на изпирането на пари“ и „експерт по превенция и противодействие на изпирането на пари“ към ЦППИП;
  • Да даваме предложения за оптимизиране на съществуващата нормативна база.

Дейности и мероприятия

За постигане на горните цели, Центърът реализира различни дейности и мероприятия, някои от които са:

Разработка, реализация, подпомагане и/или възлагане разработването на стратегии, програми, изследвания и проекти свързани с целите на Центъра

Организация и провеждане кръгли маси, конференции, семинари и други национални и международни прояви по въпроси свързани с целите на Центъра

Обучаване специалисти от различни държавни, частни и академични институции с цел повишаване на квалификацията им в процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари

Извършва или възлага извършване на проучвания, анализи и прогнози свързани с целите на Центъра

Публикува информационни материали свързани с дейността си и поддържа интернет страница

Привлича дарения и финансови средства от национални и международни източници за постигане на свойте цели

Осъществява сътрудничество с национални и международни организации, органи на управление, институции, юридически и физически лица

Участва в различни национални и международни инициативи

Осъществява благотворителна дейност

Популяризира дейността си пред медии, посредством издания, публикации и по други подходящи начини

Предлага изменения в нормативната база

Организира и провежда курсове за получаването на сертфикатите „специалист по превенция и противодействие на изпирането на пари“ и „експерт по превенция и противодействие на изпирането на пари“ към ЦППИП