ЗА НАС

Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ е неправителствена организация, независимо юридическо лице с нестопанска цел, създадена в началото на 2013г. с цел предприемане на различни действия и мероприятия свързани с превенцията и предотвратяването на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Центъра се стреми да бъде както партньор, така и коректив на правителствената политика в тази област, както и да подпомага частния сектор и обществото в борбата с това явление.

Center for Prevention and Countering Money Laundering (CPCML) is a non-profit organization set up to undertake various actions and measures for prevention of the process of money laundering, corruption and financial crimes. The Center aims to be both partner and corrective of the government policy in this area and to assist the private sector and society in the fight against this phenomenon.