ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) е администратор на личните данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

ЦППИП обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и утвърдените Вътрешни правила и политики за защита на личните данни, издадени на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

ЦППИП получава и обработва лични данни, чрез своята интернет страница, за следните цели:

1. Провеждане на обучения, семинари, конференции, кръгли маси и други подобни събития, на които ЦППИП е организатор.
2. Участие в съвместни проекти и инициативи.

Предмет на обработка от страна на ЦППИП са следните видове и категории лични данни:

1. Имена на физически лица.
2. Ел. поща.

Обработката на личните данни се изразява в следното:

1. Вписване на имената и ел. поща на физически лица в списък на лицата участващи в съответното събитие, организирано от ЦППИП.
2. Вписване на имената на физически лица в договори, меморандуми и споразумения с партньори или доставчици.

ЦППИП предприема следните технически и организационни мерки за защита на личните данни, които администрира:

 • Контрол на физическия достъп – защита срещу неразрешен достъп до помещения, оборудване и устройства за обработка на лични данни.
 • Контрол на електронния достъп – защита срещу неразрешено използване на системите за обработка на лични данни и съхранение на лични данни.
 • Контрол при въвеждане на лични данни – осъществяване на контрол от страна на ЦППИП от кого се въвеждат, променят или изтриват лични данни в система за обработка на данни.
 • Превенция на неразрешено четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни в рамките на цялостната дейност на ЦППИП.
 • Предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване или загуба на лични данни.

ЦППИП обработва лични данни при спазването на следните принципи:

а) Обработване по законосъобразен, добросъвестен и прозрачен начин по отношение на субекта на личните данни
б) Събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели
в) Свеждане на данните до минимум
г) Точност на личните данни и поддръжка в актуален вид
д) Съхраняване във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни
е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни
ЦППИП гарантира, че лицата под негово ръководство, имащи достъп до личните данни, са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни и имат задължение за поверителност.

Субектите на личните данни, администрирани от ЦППИП, имат следните права:

 • Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност
 • Право на достъп до личните данни
 • Право на коригиране на личните данни
 • Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни
 • Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение за обработване на данните
 • Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране