ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПИБ АД

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) АЛСАС ООД ПРОВЕДЕ, ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПИБ АД .

През месец ноември, в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), АЛСАС ООД проведе серия от вътрешно-фирмени обучителни семинари на тема „Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначени за служители на различните бизнес направления на Първа инвестиционна банка АД. Събитията се проведоха на различни дати и преминаха при голям интерес.
По думите на участниците, проведените семинари, от една страна се отличаваха с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираха с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.