ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)

FOUNDATION “CENTER FOR PREVENTION AND COUNTERING MONEY LAUNDERING” (CPCML)

Знаем как

ЦППИП е неправителствена организация създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.

CPCML is a non-profit organization set up to undertake various actions and measures for prevention of the process of money laundering, corruption and financial crimes.

Разработка, реализация, подпомагане и/или възлагане разработването на стратегии, програми, изследвания и проекти свързани с целите на Центъра

Организация и провеждане кръгли маси, конференции, семинари и други национални и международни прояви по въпроси свързани с целите на Центъра

Обучаване специалисти от различни държавни, частни и академични институции с цел повишаване на квалификацията им

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е, чрез предприемане на различни действия и мероприятия, да бъдем пълноценен участник в процесите на превенция и противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и да подпомагаме публичния и частния сектор в борбата с тези явления.

Стремежът ни е, да повишим осведомеността относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от тези явления, като по този начин да спомогнем за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на практиките на пране на пари, корупция и финансови престъпления.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Доверие

Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения.

Прозрачност

Поддържаме информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.

Уважение

Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите партньори и съграждани.

Професионализъм

Притежаваме най-добрата експертиза в областта.

Екипност

Заедно можем.

Социална отговорност

Работим с грижа към всеки член на обществото ни

СЪБИТИЯ

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

На 25.02.2021 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба”. В уебинара участваха представители на...

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ – 6 ОУ

На 19.11.2020 г., Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) съвместно с ръководството на 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ и в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на Министерство на вътрешните...

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)