ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)

FOUNDATION “CENTER FOR PREVENTION AND COUNTERING MONEY LAUNDERING” (CPCML)

Знаем как

ЦППИП е неправителствена организация създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.

CPCML is a non-profit organization set up to undertake various actions and measures for prevention of the process of money laundering, corruption and financial crimes.

Разработка, реализация, подпомагане и/или възлагане разработването на стратегии, програми, изследвания и проекти свързани с целите на Центъра

Организация и провеждане кръгли маси, конференции, семинари и други национални и международни прояви по въпроси свързани с целите на Центъра

Обучаване специалисти от различни държавни, частни и академични институции с цел повишаване на квалификацията им

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е, чрез предприемане на различни действия и мероприятия, да бъдем пълноценен участник в процесите на превенция и противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и да подпомагаме публичния и частния сектор в борбата с тези явления.

Стремежът ни е, да повишим осведомеността относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от тези явления, като по този начин да спомогнем за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на практиките на пране на пари, корупция и финансови престъпления.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Доверие

Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения.

Прозрачност

Поддържаме информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.

Уважение

Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите партньори и съграждани.

Професионализъм

Притежаваме най-добрата експертиза в областта.

Екипност

Заедно можем.

Социална отговорност

Работим с грижа към всеки член на обществото ни

СЪБИТИЯ

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА В БАНКОВИЯ СЕКТОР“

На 24.06.2021 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и Браншовата...

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

АЛСАС ЕООД С ПОДКРЕПАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП На 18.03.2021 г., АЛСАС ЕООД,...

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)