ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)

FOUNDATION “CENTER FOR PREVENTION AND COUNTERING MONEY LAUNDERING” (CPCML)

Знаем как

ЦППИП е неправителствена организация създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.
CPCML is a non-profit organization set up to undertake various actions and measures for prevention of the process of money laundering, corruption and financial crimes.

Разработка, реализация, подпомагане и/или възлагане разработването на стратегии, програми, изследвания и проекти свързани с целите на Центъра

Организация и провеждане кръгли маси, конференции, семинари и други национални и международни прояви по въпроси свързани с целите на Центъра

Обучаване специалисти от различни държавни, частни и академични институции с цел повишаване на квалификацията им

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е, чрез предприемане на различни действия и мероприятия, да бъдем пълноценен участник в процесите на превенция и противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и да подпомагаме публичния и частния сектор в борбата с тези явления.

Стремежът ни е, да повишим осведомеността относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от тези явления, като по този начин да спомогнем за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на практиките на пране на пари, корупция и финансови престъпления.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Доверие

Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения.

Прозрачност

Поддържаме информирана общността, в която работим, за това, което правим и как го правим.

Уважение

Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите партньори и съграждани.

Професионализъм

Притежаваме най-добрата експертиза в областта.

Екипност

Заедно можем.

Социална отговорност

Работим с грижа към всеки член на обществото ни

СЪБИТИЯ

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“ (ЦППИП)